top of page
ZLOTO.jpg

SPECJALIZACJE

OBSŁUGA KORPORACYJNA
OBSŁUGA KORPORACYJNA I PREINKUBACJA SPÓŁEK 

Działalność przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki wymaga niejednokrotnie dokonywania złożonych operacji regulowanych Kodeksem spółek handlowych. 

 

 

Doświadczenie Kancelarii obejmuje tworzenie spółek oraz struktur prawa handlowego, w tym w drodze przekształcenia, łączenia czy podziału podmiotów gospodarczych. Czynności Kancelarii nie ograniczają się do przygotowania umowy spółki i dokumentów związanych z jej powstaniem, ale obejmują również uprzednią analizę prawną i podatkową potrzeb Klienta mającą na celu wybór odpowiedniej formy prawnej działalności oraz jej optymalizację podatkową.

 

Służymy pomocą prawną m.in. w zakresie: wprowadzania i rejestracji zmian, tworzenie oddziałów i przedstawicielstw, przygotowywaniu procedur, regulaminów i dokumentów korporacyjnych.

specjalizacje

Image by Olga Thelavart
PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH
PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH, HANDLOWYCH
I INWESTYCYJNYCH

Wielość stosunków prawych oraz zachodzących między podmiotami prawa interakcji, a także zwiększający się poziom profesjonalizmu obrotu prawnego wymuszają niejednokrotnie zawieranie umów o różnym stopniu skomplikowania. Dostrzegając wymagania rynku oraz naszych Klientów, przygotowujemy, a także negocjujemy warunki zawieranych kontraktów. Na życzenie naszych Klientów oraz wtedy, gdy wymaga tego stosowne przedsięwzięcie, przygotowujemy pakiety umów wraz ze wzorami kontraktów zawieranych w toku prowadzonego projektu. 

 

Kancelaria wspierał także procesy inwestycyjne przygotowując m.in:

 • listy intencyjne i inne umowy związane z zabezpieczeniem interesów na etapie przedkontraktowym;

 • due diligence w procesach sprzedaży, związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa;

 • umowy sprzedaży udziałów;

 • kontrakty menedżerskie;

 • umowy związane z wdrożeniem sieci franchisingowych;

 • umowy wdrożeniowe z zakresu projektów IT;

 • umowy licencyjne oraz przeniesienia własności praw autorskich, w tym związanych z systemami informatycznymi oraz oprogramowaniem (software);

 • rejestracje znaków towarowych (inne związane z prawami własności intelektualnej).

specjalizacje

GOLD kopia.jpg
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I SPORY SĄDOWE
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I SPORY SĄDOWE

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. W celu uniknięcia sytuacji związanych z opóźnieniem i brakiem płatności Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie konstruowania umów zabezpieczających interesy przedsiębiorców, jak i na etapie windykacji należności. Przykładowe czynności świadczone przez Kancelarię to:

 • przedsądowa windykacja należności;

 • prowadzenie postępowań spornych oraz reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach;

 • prowadzenie postępowania klauzulowego przy postępowaniu egzekucyjnym;

 • przeprowadzenie czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika;

 • dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu niewypłacalnych spółek z o.o.;

 • realizacja roszczeń ze skargi pauliańskiej;

 • wszczynanie postępowań karnych przeciwko nieuczciwym dłużnikom.

 

Oferujmy również reprezentację i profesjonalną pomoc prawną przed wszystkimi sądami i urzędami w Polsce, a w szczególności:

 • przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;

 • przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych;

 • w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zwłaszcza przed Krajową Izbą Odwoławczą.

specjalizacje

PRAWO PRACY
PRAWO PRACY

Umowa o pracę nadal stanowi podstawową formę zatrudnienia. Zdając sobie sprawę z wymagań nałożonych prawem na pracodawców i częstych zmian prawa w tym zakresie, Kancelaria służy zarówno bieżącą pomocą przy rozstrzyganiu problemów z zakresu prawa pracy, jak i tworzeniu dokumentów wymaganych prawem. Reprezentujemy naszych Klientów również w porach przez sądem pracy.

 

W ramach prawa pracy Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

 • tworzenie umów o pracę;

 • rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami, w tym także przy prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi przedsiębiorstwie;

 • tworzenia i modyfikacji regulacji przewidzianych Kodeksem Pracy, w szczególności Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagradzania;

 • tworzenie umów z zakresu prawa praca, w tym w przedmiocie zakazu konkurencji, o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie, itp.;

 • analizy sposobu funkcjonowania firmy wraz z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia.

specjalizacje

GLOD.jpg
DORADZTWO PODATKOWE
DORADZTWO PODATKOWE

Należności publicznoprawne niejednokrotnie wpływają na ograniczenie możliwości rozporządzania środkami finansowymi podmiotów.  Aspekt podatkowy jest uwzględniony w bieżącej pracy i doradztwie na rzecz Klienta, zwłaszcza przy tworzeniu struktur podmiotów gospodarczych, sporządzaniu kontraktów i realizacji innych projektów wymagających analizy prawno-podatkowej. 

Kancelaria udziela zarówno bieżących porad prawnych co do przyjętych przez przedsiębiorcę rozwiązań podatkowych, jak i proponuje oraz wdraża konkretne plany optymalizacji podatkowej oparte na analizie struktury oraz finansów przedsiębiorstwa.

specjalizacje

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedsiębiorcy wielokrotnie w ramach prowadzonej działalności podejmują współpracę z podmiotami objętymi reżimem ustawy „Prawo zamówień publicznych” (dalej: "PZP"). Kancelaria posiada doświadczenie i sukcesy w obsłudze przedsiębiorców świadczących usługi budowlane, jak również dostawców i producentów, dzięki czemu posiada odpowiednią wiedzę także w powyższym przedmiocie.

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną m. in. w zakresie:

 • analizy dokumentacji przetargowej / sporządzania opinii prawnych oraz udzielania porad w zakresie interpretacji przepisów PZP, oraz dokumentacji przetargowej;

 • sporządzenia odwołań od rozstrzygnięć zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, a także reprezentacji podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą;

 • sporządzania skarg do Sądu Okręgowego na rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji podmiotów w postępowaniu przed Sądem.

specjalizacje

pawel-czerwinski-WCLzV7AcvLQ-unsplash_ed
PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH
PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Kancelaria kompleksowo doradza w zakresie planowania oraz wdrożenia prawnych ram inwestycji budowlanych zarówno prywatnych jak i publicznych. W zależności od specyfiki danej inwestycji budowlanej:

 • tworzymy struktury prawne działalności inwestycyjnej, w szczególności spółki celowe, konsorcja;

 • uczestniczymy w procesach zmierzających do nabycia praw do gruntów inwestycyjnych lub umożliwiających realizację danej inwestycji;

 • uczestniczymy i reprezentujemy w postępowaniach zmierzających do uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych w procesie inwestycyjnym, a w szczególności pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych, pozwoleń na użytkowanie;

 • tworzymy wzorce umów z uczestnikami procesu budowlanego, a w szczególności umowy o wykonanie projektu budowlanego, umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy z podwykonawcami niezależnie od branży;

 • uczestniczymy w tworzeniu dokumentacji prawnej wymaganej dla realizacji inwestycji deweloperskich;

 • uczestniczymy i tworzymy umowy związane z organizacją zarządu nad nieruchomością, a w szczególności umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy określające zasady zarządu nieruchomością, jak również doradzamy w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych;

 • doradzamy, w dowolnym momencie realizacji inwestycji, w zakresie zabezpieczenia interesów uczestników procesu budowlanego, a w szczególności w celu ochrony przed odpowiedzialnością z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie robót, zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia za roboty podstawowe, dodatkowe lub zamienne, zwrot kaucji gwarancyjnych.

specjalizacje

PRAWO CYWILNE, RODZINNE
pawel-czerwinski-WCLzV7AcvLQ-unsplash_ed
PRAWO CYWILNE, RODZINNE

Oferujemy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Kancelaria świadczy zarówno usługi doradcze, jak również reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Prowadzimy sprawy rozpoznawane w trybie procesowym i nieprocesowym, w szczególności sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy odszkodowawcze oraz sprawy związane z różnego rodzaju roszczeniami wynikającymi z umów.

 

W skład Zespołu Kancelarii wchodzą ponadto wyspecjalizowane osoby zajmujące się prawem rodzinnym, w tym sprawami o rozwód i sprawami o alimenty. Wiemy jak trudne często bywają tego typu procesy, dlatego cechujemy się nie tylko odpowiednio wysokim poziomem wiedzy i doświadczania, ale także staramy się wspomagać naszych Klientów, okazując im potrzebne wsparcie i zrozumienie.

specjalizacje

bottom of page