top of page

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KIEROWANA DO KONTRAHENTÓW KANCELARII PRAWNEJ LBC

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), w oparciu o art.13 ust.1 i 2 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r.:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Geronałowicz, prowadząca na podstawie wpisu do CEIDG, działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna LBC Beata Geronałowicz Radca Prawny z siedzibą w Warszawie (01 - 557 Warszawa), przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 27, posiadająca NIP 823-152-98-51 oraz REGON 142232690 (dalej również jako: „Administrator” lub „Kancelaria”))

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dokonywane jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 11 maja 2018 r.

3. Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania i/lub przechowywania przez Administratora danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku ze świadczeniem przez Państwa usług lub dostawą produktów na rzecz Kancelarii oraz w związku z zawarciem z Administratorem umów cywilnoprawnych (m.in. sprzedaży, dostawy, zlecenia) (dalej jako: „Umowy” lub odpowiednio „Umowa”).

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 

 • niezbędnym do zawarcia Umów oraz wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartych z Państwem Umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • tworzenia przez Administratora zestawień i analiz na wewnętrzne potrzeby, w tym na potrzeby obsługi Umów w czasie ich trwania, a po ich zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, w tym na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Państwa (art. 6 ust. 1 a i b RODO);

 • ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora oraz obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 f RODO);

 •  wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, z zakresu rachunkowości, archiwizacji dokumentacji (m.in. wystawianie faktur VAT, innych dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 c RODO).

 

5. Administrator przetwarza Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres siedziby prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, numer PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

 

6. Dane osobowe, o których mowa powyżej, Administrator udostępnia oraz przekazuje osobom trzecim wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej. W ramach realizacji tych celów, Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do następujących podmiotów, przetwarzających Państwa dane w imieniu Administratora i na podstawie zawartych z nim umów lub podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu tj.:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne obsługujące systemy informatyczne Administratora lub udostępniające mu narzędzia informatyczne;

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawartej z Państwem Umowy, np. firmy kurierskie, transportowe, pocztowe, prowadzące działalność płatniczą (np. banki), firmy ubezpieczeniowe;

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi analityczne, audytowe, doradcze, podatkowe.

 

7. Odbiorcą danych mogą być także osoby działające z upoważnienia Administratora, w jego imieniu i na jego polecenie wewnątrz jego struktury organizacyjnej np. jego pracownicy, księgowość wewnętrzna, itp.

 

8. Dane osobowe, o których mowa powyżej przechowywane są przez Administratora przez czas  obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu:

 • w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem Umowy do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy lub z innego tytułu;

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz w celach archiwalnych przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających.

 

9. W stosunku do Państwa danych osobowych przekazanych Administratorowi nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

 

10. Informujemy, że są Państwo uprawnieni do uzyskania odpowiedzi na zapytanie odnośnie przechowania i/lub przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych.

 

11. Informujemy, że w oparciu o art. 15 RODO mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych przechowywanych i/lub przetwarzanych przez Administratora, w szczególności do uzyskania informacji  odnośnie:

 • celów przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych;

 • kategorii przetwarzanych przez Administratora danych osobowych;

 • odbiorcach Państwa danych osobowych przetwarzanych i/lub przechowywanych przez Administratora bądź ich kategoriach;

 • planowanym okresie przechowywania przez Administratora Państwa danych osobowych, a gdy nie będzie to możliwe – kryteriach ustalania tego okresu.

 

12. Informujemy, że w oparciu o art. 16 RODO są Państwo uprawnieni do żądania od Administratora, niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy te dane osobowe okażą się nieprawidłowe lub niekompletne.

 

13. Informujemy, że w oparciu o art. 17 RODO są Państwo uprawnieni do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, gdy:

 • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do wykonania Umowy lub nie są w inny sposób przetwarzane przez Administratora;

 • dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub przepisach prawa polskiego;

 • lub w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt  17  poniżej.

 

14. Informujemy, że w oparciu o art. 18 RODO są Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi  sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania;

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • wnieśliście Państwo sprzeciw, o którym mowa w pkt 17 poniżej.

 

15. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – tj. wykonywania przez  Administratora jego praw lub obowiązków wynikających z odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, w oparciu o art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

 

16. Informujemy, że w oparciu o art. 20 RODO są Państwo uprawnieni do żądania przekazania dotyczących Państwa danych osobowych, w których posiadaniu jest Administrator. Mają Państwo prawo żądania przeniesienia danych osobowych przechowywanych i/lub przetwarzanych przez Administratora do innego administratora.

 

17. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Państwem Umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego, - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 b, c oraz f RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: kancelaria@kancelaria-lbc.pl.

 

18. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem Umowy i jej wykonania oraz wykonania przez Administratora wymogów ustawowych związanych z realizacją i rozliczeniem Umowy, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, jest ono warunkiem koniecznym do świadczenia usług zgodnie z Umową, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji Umowy).

 

19. Państwa dane osobowe, nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (kraje członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Przekazanie Państwa danych osobowych poza wskazany obszar może nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa umowy.

 

20. Informujemy, że są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem przez Administratora dotyczących Państwa danych osobowych.

 

21. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem drogą pocztową wykorzystując do tego adres: Kancelaria Prawna LBC ul. Kazimierza Brodzińskiego 27, 01-557 Warszawa lub też za pomocą korespondencji email pod adresem: kancelaria@kancelaria-lbc.pl. sprawy cywilne i rodzinne

Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.

strona główna

bottom of page