top of page
ZMIANY W PRAWIE - OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

Zgodnie z projektem nowelizacji podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mają zostać wszystkie spółki komandytowe, niezależnie od ich cech szczególnych, np. rodzaju prowadzonej działalności, wielkości osiąganych przychodów, struktury własnościowej, itp. Wskazuje się, że nowelizacja ma wejść w życie od dnia 01 maja 2021 r. 

Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT"), co do zasady obowiązujące pozostaną następujące stawki podatku (art. 19 ust.1 ustawy o CIT): (1) 19% podstawy opodatkowania; (2) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (zgodnie z projektem nowelizacji ma być to kwota 2 000 0000 euro) przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Co jednak istotne, zysk wypracowany przez spółkę przed dniem objęcia jej omawianym obowiązkiem podatkowym, nie będzie opodatkowany (patrz: art. 10 i art. 13 projektu nowelizacji).

Opodatkowanie zysku wygenerowanego począwszy od 01 maja 2021 r.

 

Podatek dochodowy od przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% uzyskanego przychodu (dochodu), przy czym: 

 

a) w przypadku komplementariusza: 

Wypłata zysku de facto nadal będzie opodatkowana jednokrotnie, ponieważ komplementariusz będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych będzie mógł pomniejszyć podatek o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany (art. 22 ust. 1a ustawy o CIT).  Inaczej mówiąc, zgodnie z projektem nowelizacji, do opodatkowania komplementariuszy będzie stosowana zasada jak w spółkach komandytowo-akcyjnych. 

 

b) w przypadku komandytariusza: 

Co do zasady wypracowany zysk będzie opodatkowany podwójnie, przy czym dla wąskiej grupy podmiotów przewiduje się zwolnienie z podatku:  

w projekcie nowelizacji zawarte są przepisy, w których zwalnia się od podatku kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Zwolnienia nie stosuje się do komandytariusza, który: (1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub (2) jest członkiem zarządu: a)spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub b)spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji)w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub 3) jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

 

W imieniu Kancelarii Prawnej LBC informację prawną sporządziła:
Aleksandra Wałpuska – radca prawny
a.walpuska@kancelaria-lbc.pl

 

Stan prawny: październik 2020 r.

Zastrzeżenia prawne: Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z omawianymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami, itp. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi, prosimy o kontakt z Kancelarią.

publikacje

bottom of page