top of page
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA INWESTORA (ZAMAWIAJĄCEGO)

Zarówno przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dalej: „k.c.”), jak i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), przewidują odpowiedzialność solidarną inwestora/zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych. Jest to jednak obwarowane wymogami formalnymi, których niedochowanie skutkuje dla podwykonawców utratą możliwości zaspokojenia roszczenia bezpośrednio przez inwestora (zamawiającego).

 

Zgodnie z art. 6471 k.c. inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

[Uwaga!]

Zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

 

Zgodnie z przepisami art. 143b-143c PZP, zamawiający odpowiada solidarnie za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jeśli: 

(1) przed zawarciem umowy zamawiający otrzyma projekt umowy (termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury) wraz ze zgodą wykonawcy, jeśli umowę zawiera podwykonawca; w razie braku zastrzeżeń zamawiającego w formie pisemnej w określonym w umowie terminie, projekt uważa się za zaakceptowany;

oraz

(2) zamawiający otrzyma poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i nie zgłosi w terminie określonym w umowie sprzeciwu w formie pisemnej; niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w umowie uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

 

[Uwaga!]

W przypadku zamówień publicznych zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną także za zapłatę wynagrodzenia z tytułu umów dostawy i umów świadczenia usług, pod warunkiem ich uprzedniego zgłoszenia zamawiającemu zgodnie z trybem określonym w PZP.

 

W imieniu Kancelarii Prawnej LBC informację prawną sporządziła:
Aleksandra Wałpuska – radca prawny

a.walpuska@kancelaria-lbc.pl

Stan prawny: październik 2020 r.

Zastrzeżenia prawne: Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z omawianymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami, itp. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi, prosimy o kontakt z Kancelarią.

publikacje

bottom of page