top of page
PODATEK DOCHODOWY PRZY WNIESIENIU DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ APORTU W POSTACI NIERUCHOMOŚCI

Wkład niepieniężny może być wniesiony do spółki w całości na kapitał zakładowy lub w części na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy. Do końca 2016 roku obowiązywał przepis, zgodnie z którym opodatkowany był przychód w wysokości w wysokości wartości wkładu, który został wniesiony tylko na kapitał zakładowy. Umożliwiało to ograniczenie podatku poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (lub jego części) na kapitał zapasowy. 

 

Zgodnie jednak z aktualnie obowiązującym przepisem, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia) (art. 17 ust. 1 pkt 9 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: „ustawa o PIT”). Jako przychód traktowana jest więc wartość rynkowa wnoszonego wkładu niepieniężnego, a nie jak wcześniej wartość wkładu, która została wniesiona na kapitał zakładowy. 

 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, którego ustawowa definicja zawarta została w treści art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu, dochodem z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest różnica pomiędzy wartością rynkową wnoszonego wkładu a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e (art. 22 ust. 1 i 1e ustawy o PIT). Dochód uzyskany z objęcia udziałów opodatkowuje się zryczałtowaną stawką w wysokości 19% (art. 30b ust. 1 ustawy o PIT). 

 

Upraszczając:

jeżeli wnosimy jako osoba fizyczna do spółki nieruchomość aportem, to uzyskujemy przychód. Aby mówić o podatku musi jednak wystąpić dochód. Dochód powstaje z różnicy przychodu (wartości udziałów) i kosztów poniesionych na nabycie nieruchomości, czyli np. wniesienie do spółki nieruchomość o wartości 500.000 zł, zakupionej za 500.000 zł będzie obojętne podatkowo. 

 

Wniesienie aportu na kapitał zakładowy nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego po stronie spółki. Art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi bowiem, że do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej.

 

 

 

W imieniu Kancelarii Prawnej LBC informację prawną sporządziła:
Aleksandra Wałpuska – radca prawny
a.walpuska@kancelaria-lbc.pl

 

Stan prawny: październik 2020 r.

Zastrzeżenia prawne: Treść niniejszego materiału ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako porada prawna. Zawarte w materiale treści mogą nie wyczerpywać w pełni problemów lub zagadnień prawnych związanych z omawianymi przepisami, orzeczeniami, interpretacjami, itp. Każda sprawa wymagająca wiedzy prawniczej ma swój indywidualny wymiar, co uzasadnia jej indywidualną analizę. Zaleca się uprzednią konsultację konkretnej sprawy z radcą prawnym, adwokatem lub innym wykwalifikowanym prawnikiem. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi, prosimy o kontakt z Kancelarią.

publikacje

bottom of page