PRAWO SPÓŁEK, FUZJE I PRZEJĘCIA

PRAWO I KONTRAKTY CYWILNE

PROCESY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

OCHRONA MAJĄTKU

PRAWO PODATKOWE

PRAWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH

PRAWO NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAWO TRANSAKCJI Z UDZIAŁEM KONSUMENTÓW

PRAWO KONKURENCJI

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO PRACY

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

SZKOLENIA

ODSZKODOWANIA

Świadczymy obsługę prawną procesów związanych z tworzeniem i obsługą struktur korporacyjnych spółek prawa handlowego, a w szczególności:

 

 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy spółki proponując strukturę prawną odpowiednią do skali i specyfiki zamierzonej lub prowadzonej działalności gospodarczej;
 • obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek;
 • przeprowadzamy procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek;
 • tworzymy i obsługujemy struktury holdingowe;
 • przeprowadzamy audyty w ramach nadzoru korporacyjnego, transakcji przekształceń, przejęć, łączenia, nabycia udziałów/akcji;
 • doradzamy w zakresie restrukturyzacji kosztów działalności spółek (aspekty podatkowe, pracownicze, proceduralne, windykacyjne);
 • doradzamy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia spółek, ochrony majątku spółki, wspólników i członków zarządu;
 • doradzamy w procesach organizacji oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;
 • opracowujemy, wdrażamy i nadzorujemy przestrzeganie zasad prawa i ładu korporacyjnego poprzez tworzenie procedur wewnętrznych, regulaminów, uchwał, umów menedżerskich, obsługę posiedzeń organów spółki;
 • przeprowadzamy procesy prawno-podatkowe w zakresie podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego i dobrowolnego wykupy akcji/udziałów, umarzania akcji/ udziałów, nabycia akcji/udziałów, wystąpienia wspólnika/akcjonariusza ze spółki;
 • reprezentujemy w sporach ze stosunków spółki m. in. w przedmiocie zaskarżania uchwał, dochodzenie odpowiedzialności od członków zarządu;
 • przeprowadzamy procesy likwidacji i upadłości spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wspólników i członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki.

Wspieramy procesy wdrożenia i nadzoru nad realizacją kontraktów, a w sprawach spornych reprezentujemy w procesach arbitrażowych i sądowych. Wdrażamy i nadzorujemy umowy specyficzne dla różnych branż – zarówno umowy B2B oraz B2C z uwzględnieniem aspektów eliminacji ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, minimalizacji kosztów windykacji wierzytelności, eliminacji klauzul abuzywnych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a wśród nich:

 

 • umowy związane ze obrotem komercyjnym kluczowymi usługami i produktami: umowy dedykowane do danej transakcji lub klienta, wzorce umów /kontrakty masowe/, umowy zawierane bezpośrednio, jak i związane ze sprzedażą i świadczeniem usług na odległość i drogą elektroniczną, w tym regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • umowy związane ze wspólną realizacją przedsięwzięcia: umowy konsorcjum, umowy joint venture, umowy spółki cywilnej lub handlowej, umowy kooperacyjne, kontrakty menedżerskie;
 • umowy związane z obrotem prawami na dobrach niematerialnych: umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, sublicencyjne, umowy wdrożeniowe (w branży IT, klauzule CPU), umowy dotyczące korzystanie z praw do wynalazku, patentu, know-how, umowy wydawnicze (dzieła zbiorowe, książki do słuchania, elektroniczne formy dzieł słownych), umowy o dostęp i korzystanie z systemów teleinformatycznych, w tym też elektronicznych baz danych;
 • umowy franchisingu, umowy sprzedaży, użytkowania lub dzierżawy praw;
 • umowy związane z rozwojem i optymalizacją finansową, operacyjną lub technologiczną przedsiębiorstwa: umowy wdrożeniowe, umowy consultingu, umowy o przeprowadzenie due dilligance, umowy kredytu bankowego, poręczenia, umowy leasingu rzeczy ruchomych i nieruchomości, umowy outsorcingu, umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej, umowy faktoringu i forfaitingu;
 • umowy związane z działalnością w branży budowlanej: umowy o wykonanie projektu budowlanego, umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy z podwykonawcami niezależnie od branży (z uwzględnieniem FIDIC);
 • umowy związane z działalnością na rynku nieruchomości: umowy najmu, w tym nieruchomości komercyjnych, dzierżawy, w tym urządzeń wodnych, sprzedaży własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, w tym przesyłu, hipoteki umownej, umowy deweloperskie, umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • umowy związane z organizacją zarządu nad nieruchomością: umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy określające zasady zarządu nieruchomością przez współwłaścicieli, regulaminy wspólnot mieszkaniowych;
 • umowy zawierane w związku z prowadzoną działalnością w zakresie gospodarki odpadami;
 • umowy kompensacyjne: barter, porozumienie kompensacyjne, świadczenia zastępcze;
 • umowy sponsoringu.

Oferujmy profesjonalną pomoc procesową przed wszystkimi sądami, trybunałami i urzędami w Polsce, a w szczególności:

 

 • przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
 • przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych;
 • w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zwłaszcza przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • w postępowaniach związanych z kontrolą podatkową i w sprawach karnych – skarbowych.

Usługi ochrony majątku firmowego i osobistego skierowane są zarówno do przedsiębiorców prowadzących już indywidualną działalność gospodarczą, jak również do spółek prawa handlowego, ich wspólników i członków zarządu oraz do tych podmiotów, które zamierzają dopiero rozpocząć stałą działalność gospodarczą. W zakresie specjalizacji oferujemy:

 

 • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru i zmiany formy prawnej działalności gospodarczej, jak również wyboru i zmiany w organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ukierunkowane ku legalnemu zminimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności związanej ze stałym ich funkcjonowaniem lub realizacją przez nie jednego /celowego/ projektu gospodarczego takiego jak np. realizacja zamówienia publicznego, realizacja inwestycji budowlanej;
 • doradztwo prawne i podatkowe na rzecz wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego ukierunkowane ku legalnemu zminimalizowaniu ryzyka ich odpowiedzialności za długi spółki;
 • audyt sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zmierzający do weryfikacji stanu jego zadłużenia wobec podmiotów prywatnych i państwowych, ryzyka niewykonania istniejących i przyszłych zobowiązań, ryzyka ogłoszenia upadłości, potencjału i możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji;
 • przygotowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego audytu prawnego w celu zapobiegnięcia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej, w szczególności dywersyfikacja długów i wierzytelności;
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentację w postępowaniu upadłościowym;
 • ochronę w postępowaniach ze skargi pauliańskiej;
 • ochronę w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością za długi spółki;
 • ochronę w postępowaniach z wniosku wierzyciela o orzeczenie przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ograniczenie obciążeń fiskalnych jest możliwe dzięki tzw. optymalizacji podatkowej. Opracowujemy i wdrażamy plany optymalizacji podatkowej oparte na analizie struktury oraz finansów przedsiębiorstwa. Główne obszary działania Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego to:

 

 • optymalizacja podatkowa oraz międzynarodowe planowanie podatkowe m.in. w zakresie wyboru najkorzystniejszej podatkowo formy działalności, transferu zysków ze spółek kapitałowych, w szczególności z wykorzystaniem spółek holdingowych, zbywania i posiadania nieruchomości, zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, budowania "tarczy podatkowej" i efektywnego rozliczania strat;
 • wspólnotowe i międzynarodowe prawo podatkowe;
 • reprezentowania podatników w sprawach spornych przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, jak również przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria Prawna LBC kompleksowo doradza w zakresie planowania oraz wdrożenia prawnych ram inwestycji budowlanych zarówno prywatnych jak i publicznych, w tym związanych z budową infrastruktury komunalnej, dróg publicznych i autostrad. W zależności od specyfiki danej inwestycji budowlanej:

 

 • tworzymy struktury prawne działalności inwestycyjnej, w szczególności spółki celowe, konsorcja;
 • uczestniczymy w procesach zmierzających do nabycia praw do gruntów inwestycyjnych lub umożliwiających realizację danej inwestycji, w tym w procesach nabycia własności, użytkowania wieczystego, przekształceń, podziałów, scalania, wywłaszczenia gruntów, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • uczestniczymy i reprezentujemy w postępowaniach zmierzających do uzyskania rozstrzygnięć administracyjnych w procesie inwestycyjnym, a w szczególności pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych, pozwoleń na użytkowanie, zaświadczeń o samodzielności lokali;
 • tworzymy wzorce umów z uczestnikami procesu budowlanego, a w szczególności umowy o wykonanie projektu budowlanego, umowy o sprawowanie funkcji kierownika budowy, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy z podwykonawcami niezależnie od branży;
 • uczestniczymy w tworzeniu dokumentacji prawnej wymaganej dla realizacji inwestycji deweloperskich, w tym w celu wyodrębnienia z budynku poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • uczestniczymy i tworzymy umowy związane z organizacją zarządu nad nieruchomością, a w szczególności umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy określające zasady zarządu nieruchomością, jak również doradzamy w zakresie działalności wspólnot mieszkaniowych;
 • tworzymy wzorce umów zmierzające do sprzedaży praw do wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub użytkowych, w tym tzw. "umowy deweloperskie", umowy przedwstępne wyodrębnienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu, umowy przyrzeczone z uwzględnieniem problematyki niedozwolonych klauzul umownych;
 • doradzamy, w dowolnym momencie realizacji inwestycji, w zakresie zabezpieczenia interesów uczestników procesu budowlanego, a w szczególności w celu ochrony przed odpowiedzialnością z tytułu kar umownych za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie robót, zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia za roboty podstawowe, dodatkowe lub zamienne, zwrot kaucji gwarancyjnych;
 • reprezentujemy w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z odzyskiwaniem należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty, kar umownych, podlegających zwrotowi kaucji gwarancyjnych, zapłaty za wykonanie zastępcze.

Kancelaria Prawna LBC kompleksowo doradza w zakresie zagadnień prawa nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szczególności:

 

 • opiniuje, doradza, przeprowadza procesy związane z obrotem prawem własności, w tym związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, ich zamianą, połączeniem, podziałem, przekształceniem, rozbudową, rozbiórką, zmianą sposobu użytkowania, obciążeniem ograniczonym prawem rzeczowym, a w szczególności prawem użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności;
 • opiniuje i doradza w sprawach związanych z najmem nieruchomości komercyjnych, wielkopowierzchniowych, lokatorskich oraz dzierżawą nieruchomości, w tym szczególnego rodzaju dzierżawy urządzeń wodnych;
 • opiniuje i doradza w sprawach związanych z prawem spółdzielczym, a w szczególności związanych z bieżącą obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych oraz obrotem spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, w tym jego ekspektatywą;
 • opiniuje i doradza w sprawach związanych z prawem własności lokali, a w szczególności zapewnia obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw deweloperskich, przygotowuje i przeprowadza wszystkie etapy wymagane dla wytoczenia powództwa przez wspólnotę mieszkaniową dla realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady nieruchomości wspólnej, reprezentuje w procesach sądowych działając w imieniu wspólnot mieszkaniowych lub przedsiębiorstw deweloperskich;
 • opiniuje i doradza przedsiębiorstwom w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w szczególności w skomplikowanych procesach sprzedaży nieruchomości;
 • tworzy wzorce umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z uwzględnieniem materii ochrony konsumentów przed klauzulami abuzywnymi, tworzy wzorce umów o dzieło i umów agencyjnych w ramach organizacji agencji pośrednictwa, reprezentuje w sporach związanych z wykonaniem umów pośrednictwa, jak również w przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych,
 • opiniuje, doradza, przeprowadza procesy rewindykacji nieruchomości, a w szczególności rewindykacji tzw. "nieruchomości warszawskich",
 • opiniuje, doradza, przeprowadza procesy związane z zasiedzeniem, ochroną własności lub posiadania nieruchomości.

Sprzedaż towarów i usług z udziałem konsumentów uwarunkowana jest szeregiem regulacji, kształtujących minimalne i bezwzględnie obowiązujące standardy prawne, mające na celu ochronę tej, jak się przyjmuje, słabszej strony transakcji rynkowych. Dla zapewnienia zachowania tych standardów przewidziano m. in. szczególne wymogi w zakresie konstruowania i wykonywania umów z konsumentami, ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

 

Specjalizacja Kancelarii Prawnej LBC zorientowana jest na doradztwo przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż towarów i usług na rzecz konsumentów i obejmuje:

 

 • sporządzanie i opiniowanie wzorców umów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów eliminacji niedozwolonych klauzul umownych;
 • tworzenie polityki firmy i pakietów dokumentów, dotyczących transakcji z udziałem konsumentów (regulaminy sprzedaży, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, oświadczenia w procedurze reklamacyjnej, dokumenty związane z obsługą zgłoszeń z tytułu niezgodności towaru z umową, zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa i za pomocą środków porozumiewania się na odległość);
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolony;
 • reprezentację przedsiębiorców w sporach z udziałem konsumentów na etapie negocjacji oraz przed sądem;
 • prowadzanie szkoleń z zakresu obsługi transakcji konsumenckich, zawierania umów z konsumentami, roszczeń związanych z niezgodnością towaru z umową i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych.

Realizujemy usługi w zakresie prawa konkurencji:

 

 • analizujemy zachowania uczestników rynku w zakresie planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej w kierunku oceny ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, a w szczególności identyfikacji nieuczciwych praktyk rynkowych, czynów nieuczciwej konkurencji, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach zmierzających do zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej, budownictwie, handlu i usługach;
 • doradzamy i reprezentujemy w postępowaniach związanych z zarzutami naruszenia zbiorowych interesów konsumentów;
 • reprezentujemy Klientów przed UOKiK oraz właściwymi sądami.

Duża część świadczonych czy nabywanych towarów, podlega postępowaniu wskazanemu w ustawie Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niejednoznaczność pojęć wskazanej ustawy nastręcza szereg problemów natury materialno prawnej oraz formalnej, Kancelaria Prawna LBC świadczy usługi w zakresie:

 

 • analizy dokumentacji przetargowej, sporządzania opinii prawnych oraz udzielania porad w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej;
 • pomocy przy negocjacjach, prowadzonych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • sporządzania odwołań od rozstrzygnięć zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej, a także reprezentacji podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • sporządzania środków zaskarżenia od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego oraz reprezentacji w postępowaniu przed Sądem.

Kancelaria Prawna LBC świadczy pomocą prawną z zakresu zagadnień pracowniczych na etapie przygotowywania niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa związanej z rekrutacją, zatrudnieniem, kontynuowaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy, obsługi trwającego stosunku pracy, jaki i na etapie sporów pracowniczych. Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

 

 • tworzenie optymalnej struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym z pracownikami objętymi szczególną ochroną oraz pracownikami wyższego szczebla;
 • analizę sposobu funkcjonowania oraz obciążeń pracowniczych przedsiębiorstwa pracodawcy wraz z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia;
 • restrukturyzację zatrudnienia;
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych;
 • tworzenie umów o pracę, kontraktów menedżerskich i związanej z tym dokumentacji;
 • tworzenie i modyfikacji aktów prawa pracy, takich jak regulaminy pracy i wynagradzania, pomoc i doradztwo w prowadzeniu akt pracowniczych, ewidencji czasu pracy;
 • tworzenia umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy, umów o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie;
 • prowadzenie negocjacji, reprezentacja w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym i w postępowaniu sadowym.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony praw autorskich do utworów, jak i w dochodzeniu roszczeń przysługujących twórcom. Kancelaria oferuje m.in.:

 

 • pomoc przy kwalifikacji udostępnionych materiałów, w tym np. analiz dotyczących elementów tekstowych programów komputerowych, z punktu widzenia objęcia ich ochroną prawa autorskiego, istnienia współautorstwa, utworu zależnego, statusu producenta baz danych oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych;
 • przygotowanie i opiniowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, licencji, sublicencji, umów wdrożeniowych, w szczególności w branży IT, klauzule CPU, umów o korzystanie z know-how, umów wydawniczych (dzieła zbiorowe, książki do słuchania, elektroniczne formy dzieł słownych), umów o dostęp i korzystanie z systemów teleinformatycznych, w tym też elektronicznych baz danych;
 • przygotowanie opinii prawnych w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i innych mających za przedmiot prawa na dobrach niematerialnych np. naruszenie chronionego know-how;
 • reprezentację twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami;
 • reprezentację w postępowaniach cywilnych i karnych, w tym dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

 

Nasi prawnicy specjalizują się również w zagadnieniach związanych z ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych. W ramach powyższych dziedzin Kancelaria świadczy usługi zapewniające ochronę praw własności przemysłowej Klienta. Do najczęstszych działań powierzanych prawnikom Kancelarii należą:

 

 • wstępna ocena zdolności rejestracyjnej oraz sporządzanie wniosków o rejestrację,
 • opracowywanie projektów umów i doradztwo w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej oraz pomoc prawną w negocjowaniu umów (umowy dotyczące korzystania z praw do wynalazku, patentu);
 • sporządzanie opinii w zakresie naruszeń praw własności przemysłowej;
 • prowadzenie sporów sądowych związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej, oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria Prawna LBC świadczy pomoc prawną zarówno na etapie konstruowania umów zabezpieczających interesy finansowe przedsiębiorców, jak i w procesie windykacji należności, na etapie przesądowego oraz sądowego dochodzenia roszczeń. Posiadana przez nas wiedza, ocena ryzyka gospodarczego w zakresie dochodzonej wierzytelności, współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie ustalania majątku dłużnika oraz z kancelariami komorniczymi, pozwala na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych. Prawnicy Kancelarii Prawnej LBC świadczą usługi m.in. w zakresie:

 

 • przedsądowej windykacji należności, poprzez uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach, weryfikację majątku i wypłacalności dłużnika, sporządzanie monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty;
 • prowadzenia postępowań spornych, reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych;
 • wdrażania procedur zmierzających do uzyskania ulgi za złe długi w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług odprowadzonego od nieściągalnych wierzytelności;
 • przeprowadzania czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika.

Z perspektywy działalności przedsiębiorstwa poznanie praktycznych aspektów stosowania prawa wydaje się dziś rzeczą niezbędną. Dotyczy to nie tylko pracowników wyższych szczebli organizacji, czasami przede wszystkim personelu mającego bezpośredni kontakt z klientem firmy. Umiejętność prawidłowego rozumienia i korzystania z przygotowanych dla firmy wzorów umów, regulaminów, procedur obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, czy też wybranych mechanizmów prawnych obowiązujących w danej branży stanowi z pewnością istotny wkład zwiększający bezpieczeństwo prawne i efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa.

 

Oferujemy naszym Klientom, jak również podmiotom zewnętrznym dedykowane szkolenia praktyczne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej. Jesteśmy przekonani, że zdobyta w ten sposób wiedza może przełożyć się w przyszłości na większą jakość i efektywność usług i organizacji naszych Klientów.

 

Szkolenia odbywają się wg zgłoszonego zapotrzebowania Klienta. Prowadzone są zgodnie z określonym programem dotyczącym, bądź określonego problemu praktycznego wynikającego np. ze zmian w przepisach lub wydanych orzeczeń zmieniających w sposób istotny dotychczasową praktykę w danej branży, bądź wybranej sfery działalności Klienta (np. szkolenia związane z należytym zawieraniem umów masowych). Na życzenie Klienta przygotowujemy również materiały dydaktyczne i informacyjne pozwalające utrwalić i na bieżąco korzystać z przekazanej na szkoleniach wiedzy.

Kancelaria Prawna LBC świadczy usługi w zakresie szkód powodowanych błędami medycznymi, wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, związanych ze śmiercią osób bliskich. W imieniu naszych Klientów dochodzimy należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody, jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, po windykację uzyskanych kwot. W zakresie wyżej wskazanej specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

 

 • weryfikacja dokumentacji powypadkowej/szkodowej oraz określenie przysługujących roszczeń i ich możliwej wysokości;
 • zgłaszanie szkód, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, w zakresie uzyskania satysfakcjonującej dla Klienta kwoty dochodzonych roszczeń;
 • wytaczania powództwa o zapłatę lub dopłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz prowadzenia postępowań przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie uzyskanych przez poszkodowanego roszczeń;
 • reprezentacja w ramach postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Lekarskiej;
 • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
shadow triangle shape
pointer
preloader